Con số nổi bật
Vốn chủ sở hữu
25.356 tỷ VNĐ
18,4%
Doanh thu
44.010 tỷ VNĐ
23,4%
Lợi nhuận trước thuế
7.662 tỷ VNĐ
20,9%
EBITDA
9.495 tỷ VNĐ
19,0%
Doanh thu Chuyển đổi số
7.349 tỷ VNĐ
33,0%
Doanh thu Made by FPT
1.150 tỷ VNĐ
54,3%
Tỷ trọng doanh thu khối Công nghệ
(Đơn vị: tỷ VNĐ)
Tỷ trọng doanh thu theo thị trường
(Đơn vị: tỷ VNĐ)
Đóng góp NSNN
7.112 tỷ VNĐ
23,5%
Đóng góp cho cộng đồng
171 tỷ VNĐ
Nhân sự
42.408
Người học quy đổi
108.100
Cổ tức bằng tiền mặt ổn định
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
2.011 tỷ VNĐ
18,5%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
4.429 VNĐ
22,4%
Minh bạch thông tin
3
giải thưởng uy tín về quản trị
150
cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà đầu tư
89%
điểm quản trị công ty
100%
cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư