Trong năm 2022, FPT tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết.

Đảm bảo vai trò của các bên liên quan
83%
Công bố & Minh bạch thông tin
100%
Hiện nay, đối chiếu với các tiêu chí của Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam và Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, FPT đã có những nỗ lực trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty trong nhiều năm qua và đang tiệm cận gần như đầy đủ với các chuẩn mực của khu vực. Theo kết quả đánh giá về Phát triển bền vững do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thực hiện kỳ tháng 07/2022, tổng điểm quản trị công ty của FPT cao hơn 08 điểm phần trăm so với điểm trung bình của nhóm VN100, tương ứng lần lượt là 76% và 68%.

Trong đó, FPT được đánh giá cao ở các nội dung Đảm bảo vai trò của các bên liên quan (83%), công bố và minh bạch thông tin (100%), Quyền của cổ đông (89%) và Trách nhiệm của HĐQT (73%). Ở nội dung môi trường kiểm soát, FPT đã và đang nỗ lực để đáp ứng một cách tốt nhất các nguyên tắc của Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam, Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN cũng như các quy định liên quan khác với số điểm đánh giá tăng từ 25% trong năm 2021 lên 33% trong năm 2022.
Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị
Tham gia đầy đủ các cuộc họp
 • 08 cuộc họp.

 • 100% thành viên tham gia.

 • 09 Nghị quyết.

Đảm bảo nguyên tắc đa dạng về kinh nghiệm, giới tính, số lượng thành viên HĐQT độc lập
 • 01 thành viên nữ.

 • 03 thành viên độc lập.

 • 05 thành viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

 • 01 thành viên 30 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

 • 01 thành viên am hiểu sâu sắc lĩnh vực đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đảm bảo tính khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của công ty..
Môi trường kiểm soát và minh bạch thông tin
 • Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
 • Tổng phí kiểm toán là 3.923.400.000 đồng.
 • Tuân thủ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin.
 • Công khai thông tin về cấu trúc sở hữu, mô hình hoạt động, dữ liệu cổ đông, giao dịch với các bên liên quan, chiến lược phát triển, kết quả kinh doanh, hoạt động trách nhiệm xã hội.
 • Ban hành Quy chế công bố thông tin.
Quyền của cổ đông
Trong năm 2022, Tập đoàn đã luôn nỗ lực vì lợi ích cao nhất của tất cả các cổ đông, nhà đầu tư bao gồm cả quyền lợi về tài chính, quyền tiếp cận thông tin và tham gia vào một số quyết định quan trọng của Tập đoàn. Tập đoàn đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo chính sách chia cổ tức được ĐHĐCĐ 2022 thông qua và được công bố công khai trên website của Tập đoàn. Cụ thể như sau:
 • Trả phần cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 10%/mệnh giá vào ngày 27/06/2022.
 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, chốt tại ngày 14/06/2022.
 • Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 10%/mệnh giá vào ngày 12/09/2022.
Quan hệ với các bên liên quan
 • Công khai thông tin liên hệ theo từng lĩnh vực trên website của Tập đoàn.
 • Ban hành Nghị quyết quản lý giao dịch với các bên liên quan.
 • Không phát hiện bất kỳ giao dịch nào có xung đột lợi ích với Tập đoàn.
 • Thực hiện nghiêm ngặt chính sách chống tham nhũng và chống hối lộ.